Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Algemene Leden Vergadering 1 Mei 2017


Agenda 

 1. Opening en vaststellen van de agenda.

 2. Vaststellen notulen van ALV vorig jaar. 

 3. Ingekomen stukken ten behoeve van de ALV (geen).

 4. Verslag van de stand van zaken in betrekking tot de KCM. (Hildeward/Erwin) 

 5. Jaarverslag van het bestuur.

 6. Financieel verslag Penningmeester over het afgelopen boekjaar (Karen Wagenaar en bestuur)

 7. Verslag van de kascommissie en bestuur decharge verlenen.

 8. Vaststellen balans en de staat van baten en lasten (Erwin, Karen).

 9. Voorstel aanpassing VFR met betrekking tot oogonderzoeken (Ineke Zwaartman, Hildeward Hoenderken).

10. Vaststellen van de contributie. (bestuur stelt voor contributie ongewijzigd te laten). 

11. Vaststellen begroting.

12. Verkiezing kascommissie (nieuw lid benoemen)

13. Verkiezing bestuursleden (schriftelijk).
      Aftredend en niet herkiesbaar Karen Wagenaar.
      Voorstel kernlid Erwin Manders als penningmeester te benoemen.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

PS: 
Het in een vergadering van leden uitgesproken oordeel van de voorzitter over een uitslag, of besluit is beslissend. Besluiten kunnen alleen genomen worden over voorstellen die op de agenda uitgewerkt zijn (initiatief voorstel).