Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 Juni 2015

Notulist: Jos Dekker

Met kennisgeving afwezig: Frank en Silvia Tatenhoven, Aad en Ineke Zwaartman, Hildeward Hoenderken, Erwin Manders en de familie Lodders.
Aanwezig: 19 stemgerechtigde leden en 2 introducés.

Aanvang vergadering 20.01 uur.

1. Opening;
De dagvoorzitter Hans Boelaars opent de vergadering en vraagt een moment stilte voor allen die ons dit jaar zijn ontvallen in het bijzonder voor Hildeward zijn vader. Hierna wordt iedereen welkom geheten en ligt hij in het kort toe hoe de EGCN is ontstaan en uiteindelijk haar erkenning heeft verkregen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken;
De afmeldingen worden opgenoemd. Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden d.d. 7 juni 2014;
Worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Bestuursverkiezing;
Aftredend is Sylvia van Tatenhoven (penningmeester), zij stelt zich niet opnieuw beschikbaar. Het bestuur stelt in haar plaats mevrouw Karen Wagenaar voor.
Er wordt een stemcommissie samengesteld; Hans Hilverda en Vinus van der Veeken.
Voor: 19 stemmen
Tegen: 0 stemmen
Blanco: 0 stemmen
Karen wordt na deze unanieme uitslag welkom geheten en uitgenodigd aan de tafel.

5. Jaarverslag 2014;
Voor kennisgeving aangenomen.

6. Verslag kascommissie;
Vinus van der Veeken neemt het woord, uit controle blijkt alles keurig in orde, de stukken van de afgetreden penningmeester zijn overgeleverd aan het bestuur.

7. Rekening en verantwoording 2014, Decharge bestuur;
Het bestuur wordt decharge verleend.

8. Benoeming kascommissie;
Hierover ontstaat enige verwarring na raadpleging van de statuten blijkt dat de huidige kascommissie nog voor 1 jaar gehandhaafd blijft (benoeming geschied voor 3 jaar) pas volgend jaar zal er een nieuw reservekascommissielid worden benoemd.

9. Rondvraag;
Door kernlid Marieke van Veluw is het idee geopperd een nog deze zomer een Jonge Honden Dag te organiseren.

Peter van Baaren geeft weer hoe hij het ziet: Voor alle rassen. Het stiekeme gedoe moet eraf; super informeel maar wel onderbouwend, heel gezellig. Na enige discussie eerder een Jonge Honden dialoog dan een Jonge Honden Dag.

Hans Hilverda vraagt of deze ook open staat voor niet leden, ja door fokker/lid meegebracht. Indien men verschillende meningen wil horen gebeurt dit tegelijkertijd. Er is geen enkel bezwaar tegen de standaard op tafel de honden zullen worden besproken volgens de standaard erkend door de F.C.I. Voor eind september dit jaar op de agenda. Locatie mogelijk het terrein van K.C. Arnhem. Een aantal kernleden zullen de organisatie op zich nemen.

Gerda Eilander vraagt of het mogelijk is de statuten en Huishoudelijk reglement op de website te plaatsen? Dit is mogelijk en zal gebeuren.

Ika Stegmeijer vraagt of het klopt dat er per ras een minimum aantal leden in de vereniging vertegenwoordigd moet zijn? Nee, het gaat om het totaal van 10% van de inschrijving in het NHSB gemiddeld over 3 jaar van de door ons vertegenwoordigde rassen en niet om een verdeling in rassen. De opzet van de EGCN is niet om de grootste club te zijn maar wel één van serieuze fokkers.

10. Sluiting.
 Om 21.01 sluit de dagvoorzitter de vergadering.