Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Algemene Leden Vergadering 30 Mei 2016

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda.

 2. Vaststellen notulen van Algemene Ledenvergadering vorig jaar. Lees meer.

 3. Ingekomen stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering.

 4. Verslag van de stand van zaken met betrekking tot  de komende Kampioenschapsclubmatch (Hildeward/Erwin/Karen)

 5. A. Jaarverslag van het bestuur met toelichting op het fokbeleid (Hildeward/Hans Hilverda).
  B. Discussiepunt: conditietest Mopshonden.

 6. Financieel verslag Penningmeester over het afgelopen boekjaar (Karen Wagenaar en bestuur)

 7. Verslag van de kascommissie (Vinus) en bestuur decharge verlenen.

 8. Vaststellen balans en de staat van baten en lasten.

 9. Vaststellen van de contributie. (Bestuur stelt voor contributie ongewijzigd te laten).

 10. Vaststellen begroting.

 11. Verkiezing kascommissie (nieuw lid benoemen)

 12. Verkiezing bestuursleden (schriftelijk). Op rooster van aftreden is Hans Boelaars. Bestuurslid is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot 10 dagen voor de vergadering.

 13. Rondvraag.

 14. Sluiting.

PS:
Het in een vergadering van leden uitgesproken oordeel van de voorzitter over een uitslag, of besluit is beslissend.
Besluiten kunnen alleen genomen worden over voorstellen die op de agenda uitgewerkt zijn (initiatief voorstel).