Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 Juni 2014

Notulist: Frank van Tatenhove.

 1. Voorzitter Hildeward Hoenderken opent omstreeks 14.30 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

 2. De notulen van de vorige vergadering 14 December 2013 zijn goedgekeurd.

 3. Geen ingekomen stukken.

 4. Jaarverslag Secretaris, er is diverse keren communicatie met Raad van Beheer geweest in 2013 over onze aanvraag tot Lid van de RvB en VFR, up and downs, over en weer gedebatteerd klacht bij de geschillencommissie, met als resultaat weer een en nieuwe aanvraag tot lidmaatschap in maart 2014.

 5. Financieel verslag voorgelezen en goedgekeurd.

 6. Verslag kascommissie : Financieel verslag is goedgekeurd.

 7. Benoeming kascommissie, Petra Keulers en Vinus van der Veeken worden benoemd in de Kascommissie, reserve kascommissielid is Pauline Jordens.

 8. Begroting: Tot wij de EGCN lid zijn van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland geen veranderingen zoals wij nu actief opereren.

 9. Contributie: onveranderd.

 10. Bestuursverkiezing: Hildeward Hoenderken is schriftelijk herkozen als Voorzitter.

 11. Toekomst EGCN: In gesprek blijven met de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland voor toetreding tot het lidmaatschap wat onze doelstelling is voor alle rassen van rasgroep 9 van de FCI.

 12. Rondvraag: geen opmerkingen.

 13. Sluiting door de Voorzitter.