Logo EGCN GekozenWeb2

tulpenheaderfoto

Notulen Algemene Ledenvergadering 1 Mei 2017

Met kennisgeving absent:
Fred de Bie, Peter v. Baaren, Jos Dekker, Marieke Hilhorst, Hans Hilverda, Monique Jansen, Pauline Jordens, Petra Keulers, Marieke van Veluw en Karen Wagenaar.

1. De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. De agenda wordt vastgesteld; de presentie lijst is door 15 leden getekend.

2. Vaststellen notulen vorige ALV: De voorzitter zegt dat de notulist van vorig jaar heeft laten weten dat haar notulen en de aantekeningen zijn zoekgeraakt en daarom geen notulen voorhanden zijn. Het blijft allemaal mensenwerk en hij vraagt of de ALV hiermee kan leven. De ALV gaat akkoord. De secretaris vraag of één van de aanwezigen de vergadering wil notuleren, maar niemand biedt zich aan en de secretaris neemt de taak dit keer zelf op zich. (Noot notulist: Lid van DB, meevergaderen en notuleren is een ongewenste combinatie).

3. Ingekomen stukken: Geen ingekomen stukken voor deze ALV.

4/5. Info over KCM*: De voorzitter is uitvoerig aan het woord over de laatste KCM en neemt gelijk het jaar door (Jaarverslag). Voor 2017 is geen KCM gepland, maar wel een Jongehondendag op 12 augustus. In 2018 staat een KCM op de agenda maar door vele shows, o.a. de Wereld Show, wordt het lastig. Tevens wordt verteld over andere activiteiten van de EGCN: samenwerking Yorkshire Terriër vrienden Club & STG*, mogelijke samenwerking met Dwergkees, Affenpincher & Italiaans Windhondje, deelname overleg vergadering Rasgroep 9, vergaderingen met RvB*, etc. Voorzitter merkt op dat in België gevraagd is de agenda van onze rasseminars ook daar bekend te maken.
(Noot notulist: De EGCN-Website & agenda kan ook in het buitenland geopend worden).

6. Financieel verslag: De voorzitter geeft Erwin Manders (kandidaat penningmeester) het woord. Erwin zegt dat hij de ALV geen verslag kan presenteren. De vorige penningmeester, Karen Wagenaar had in januari alle stukken (Financieel overzicht, balans 2016 en begroting) bij hem en het bestuur aangeleverd en die zagen er betrouwbaar uit. Door problemen met de computer en/of printer zijn de stukken vandaag niet aanwezig, maar Erwin staat in voor de betrouwbaarheid. Door wisseling van penningmeester en inschrijven van een (nog niet gekozen) bestuurslid bij de KvK, zijn internet betalingen nog even niet mogelijk en een huidig banksaldo kan ook niet genoemd worden. De voorzitter vertelt dat het saldo gegroeid is, noemt het batige saldo van de KCM, geen kosten voor clubblad, geen vergaderkosten bestuur, geen km-vergoedingen voor bestuursleden en stelt voor het financiële verslag door te schuiven naar 2018; de vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Verslag kascommissie: Doordat er geen notulen waren, was niet bekend welke leden de kascommissie vormden en kon deze commissie niet uitgenodigd worden om controle uit te oefenen. Er kan geen verslag van de kascommissie getoond worden. De voorzitter stelt voor ook dit punt door te schuiven naar volgend jaar; de vergadering gaat hiermee akkoord. In de nieuwe kascommissie wordt benoemd: Birgit Sluiter en Cindy Kerssemeijer, reserve lid: Ineke Zwaartman.

8. Vaststellen balans: Er is geen balans aanwezig en de voorzitter stelt voor ook dit door te schuiven naar 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord.

9. Voorstel aanpassen VFR* met betrekking tot oogonderzoeken: De voorzitter legt uit waar dit over gaat en Ineke Zwaartman leest de verandering in de tekst 2 maal zorgvuldig voor; het betreft uitsluitend een aanpassing in het VFR van de Tibetaanse Spaniël: Regels nu: Indien voor de fok ingezet, dan moet er elk jaar opnieuw een ECVO*-oogonderzoek gedaan worden. Zie Format VerenigingsFokReglement (VFR) 5/7 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer mogen slechts ingezet worden voor de fokkerij indien ze een geldige uitslag hebben waarin ze zijn vrijverklaard van genoemde aandoening:

Trichiasis • PRA
De onderzoeken mogen niet ouder zijn dan 12 maanden.

Voorstel: Fokdieren moeten vóór de eerste dekking worden onderworpen aan een ECVO oogonderzoek .Zie Format VerenigingsFokReglement (VFR) 5/7 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer mogen slechts ingezet worden voor de fokkerij indien ze een geldige uitslag hebben waarin ze zijn vrijverklaard van genoemde aandoening:

PRA
Met Trichiasis mag gefokt worden, maar 1. alleen indien de desbetreffende oogarts daar een positief advies over geeft. 2. En op het ECVO formulier van desbetreffende hond niet het vakje “ernstig” is aangevinkt.

3. Mits de desbetreffende partner/reu/teef vrij is van Trichiasis.

Mondelinge stemming: 12 stemmen vóór, 3 onthoudingen. Verandering met de RvB communiceren.

10. Vaststellen contributie: Het bestuur stelt voor contributie niet te wijzigen hetgeen door de ALV met applaus wordt ontvangen.

11. Vaststellen begroting: Geen begroting aanwezig; doorschuiven naar 2018.

12. Verkiezing kascommissie: zie agendapunt 7.

13. Verkiezing bestuur: Karen Wagenaar aftredend, niet herkiesbaar. Erwin Manders wordt voorgesteld als kandidaat penningmeester. De stemming gebeurt schriftelijk, uitslag: 15 stemming vóór. De voorzitter feliciteert Erwin en nodigt hem uit achter de bestuurstafel plaats te nemen. Erwin bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.

14. Rondvraag (21.00 uur):
- Er wordt een vraag gesteld over de PS onderaan de agenda (“het uitgesproken oordeel van de voorzitter over een uitslag is beslissend”). De secretaris licht toe dat dit een tekst is uit onze statuten. Er wordt opgemerkt dat de zin een rare indruk maakt (de voorzitter treed op als dictator?). Er ontstaat een discussie, waarna de overweging wordt gegeven om deze zin bij een volgende agenda achterwege te laten.

- De voorzitter roemt nogmaals het vele werk van Karen Wagenaar en stelt de vergadering voor om haar namens de EGCN met bloemen te bedanken (applaus).

- Carla Platerink: Vraagt of de EGCN tijdens de Jongehondendag weer de gelegenheid gaat bieden voor vaccinaties, DNA afnamen en gezondheids onderzoeken; tevens wordt sponsering door diervoeding onder de aandacht gebracht tijdens Rasseminars.

- Er ontstaat een discussie over leden die hun contributie niet betalen en wordt de vraag gesteld hoeveel leden de EGCN heeft. De secretaris zegt dat ongeveer 650 leden bij de RvB zijn opgegeven. De vereniging is nog sterk groeiend. (Noot notulist: het exacte aantal is: 676 leden per 1 januri 2017 en 523 leden per 1 januari 2016)

- Birgit Sluiter stelt een vraag over de vergadering van kernleden; het de doel van deze vergadering wordt uitgelegd.

15. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt de leden uit om naar de bar te gaan voor een hapje en een drankje op kosten van de clubkas.

Notulist: Hans Boelaars.

WACHT NIET TOT MORGEN OM GELUKKIG TE ZIJN. (Achterhoekse wijsheid)

* KCM = Kampioen ClubMatch.
 *STG = Stichting Tentoonstelling Gezelschapsdieren.
* RvB = Raad van Beheer.
* VFR = Vereniging Fok Reglement.
* ECVO = Europees College Veterinaire Oogartsen.