Skip to main content

Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

Teams/zoom vergadering 11 juni 2024, aanvang 20.00 uur. (uitnodiging wordt nog verzonden)

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen notulen ALV 2023

3. Ingekomen stukken

4. Verslag bestuur over afgelopen jaar (Hans/Karen/Therese)

5. Financieel jaarverslag over 2023

6. Verslag kascontrole commissie.
6a. Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerd beleid

7. Vaststelling financiële jaarstukken

8. Vaststelling contributie.
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

9. Vaststelling begroting

10. Benoemen kascommissie

11. Bestuursverkiezing
Voorzitter Hans Boelaars
Secretaris Karen Wagenaar en bestuurslid Therese Wubben
Penningmeester Monique Jansen
treden uit het bestuur na de KCM 2024.

De kernleden stellen de volgende kernleden voor om zitting te nemen in het bestuur van de EGCN.
Erik Nienhuis
Kelly Ouwerkerk
Marieke Hillhorst
Peter Wouters.

In een volgend kernleden overleg zullen de functies ingedeeld worden. Er zal dan ook een overgangs termijn zijn van oude naar nieuwe bestuursleden om zaken over te dragen.

12. Mededelingen over 2024/2025

13. Rondvraag

14. Sluiting

Agenda 2023

De Keurmeesterslijst is goedgekeurd.
De inschrijvingen zijn open, schrijf nu in Dogsonline.

Hierbij de keurmeesterslijst:

- Ineke Zwaartman (NL)

- Anne Tove Strand (NO)

- Jakub Kruczek (PL)

- Adam Ostrowski (PL)

- Wil Schrander (NL)